Status prawny
Wersja z: 2014-12-04 13:46:28. Zapisał: Redaktor

Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym  jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce i działa na podstawie:

  1. Orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.09.1996r. Nr  SZSz/K/014/4/96 wydanego przez Urząd Gminy Kobierzyce.
  2. Uchwały Nr XL/501/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tyńcu Małym
  3. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
  5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
  6. Statutu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tyńcu Małym
  7. Organizacji Punktu Przedszkolnego


Organem prowadzącym  jest Gmina Kobierzyce.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.