Rejestr, ewidencja, archiwa PDF Drukuj

Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

  • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
  • administracyjnej,
  • gospodarczej i finansowej,
  • innej wynikającej z potrzeb placówki.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 123, poz.698 z późń.zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz.1375).


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-27 11:15:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-12-27 12:16:03
Data modyfikacji: 2014-12-02 16:28:24
Odsłon: 2992
Dziennik zmian